Bạn đang ở trang này: Trang chủ / Dự án / Dự án „Cải thiện cung ứng sức khoẻ cho phụ nữ...

Dự án „Cải thiện cung ứng sức khoẻ cho phụ nữ tị nạn“:

Dự án này đề cập đến việc cung ứng sức khoẻ và nhu cầu của phụ nữ tị nạn một cách toàn diện, liên ngành và ngưỡng thấp. Trọng tâm của công việc là sức khoẻ tâm lý, sinh sản và tình dục của phụ nữ tị nạn.
Các nữ nhân viên thực hiện việc tư vấn di động với sự hỗ trợ của các nữ hòa giải viên ngôn ngữ và văn hoá, cung cấp thông tin về các quyền và sức khỏe tình dục và sinh sản, trả lời các câu hỏi riêng của phụ nữ tị nạn, tiếp tục dẫn dắt họ trong hệ thống y tế. Bằng cách này, thông tin về quyền của phụ nữ ở Đức, hệ thống y tế của Đức và những nhân viên xã hội và các trung tâm tư vấn được thực hiện dưới hình thức tư vấn cá nhân cũng như nhóm.
Ở đây quý vị sẽ tìm thấy tờ rơi, ngoài ra có những thông tin bằng tiếng Ả Rập.