+49 30 / 236 236 80balance@fpz-berlin.de

Bạn đang ở trang này: Chúng tôi xin giới thiệu / Hình mẫu của chúng tôi

Hình mẫu của chúng tôi

Trung tâm kế hoach gia đình „Thăng Bằng“ Béc lin nhận làm việc cung ứng về sức khoẻ có hiệu quả cho mọi người, bất chấp tuổi tác, nguồn gốc, tín ngưỡng, địa vị xã hội, hạn chế, nhận thức giới tính và xu hướng tình dục. Việc này bao gồm các dịch vụ phòng ngừa và đẩy mạnh sức khoẻ, bên cạnh các dịch vụ cung ứng y tế để đẩy mạnh tiềm năng cá nhân và quyền tự quyết định về tình dục.
Dựa trên cơ sở của việc tiếp cận ngưỡng thấp và thái độ ý thức được sự đa dạng của khách hàng, đội ngũ các nhà chuyên gia liên ngành giúp đỡ đáp ứng nguyện vọng cá nhân của mọi người.
Trung tâm kế hoạch gia đình đóng góp một phần cho xã hội về việc đưa thông tin và phổ biến, tạo những xung lực chuyên môn trong lĩnh vực lập kế hoạch gia đình, tình dục và việc chung sống của các lứa đôi.