Bạn đang ở trang này: Chúng tôi xin giới thiệu / Hình mẫu của chúng tôi

Hình mẫu của chúng tôi

Trung tâm kế hoach hóa gia đình BALANCE tại Berlin cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho mọi người, không phân biệt tuổi tác, nguồn gốc, khuynh hướng tôn giáo, địa vị xã hội, tình trạng hạn chế, nhận thức giới tính và xu hướng tình dục. Việc này bao gồm các dịch vụ phòng ngừa và đẩy mạnh sức khoẻ, bên cạnh các dịch vụ chăm sóc y tế để đẩy mạnh tiềm năng cá nhân và quyền tự quyết định về tình dục.
Trên cơ sở của việc dễ dàng tiếp cận và thái độ có ý thức đa dạng được đội ngũ các chuyên gia liên ngành giúp đỡ đáp ứng nguyện vọng cá nhân của mỗi người.
Trung tâm kế hoạch hóa gia đình đóng góp một phần cho xã hội về việc đưa thông tin và phổ biến, tạo những xung lực chuyên môn trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, tình dục và mối quan hệ của các lứa đôi.