+49 30 / 236 236 80balance@fpz-berlin.de

Bạn đang ở trang này: Trang chủ / Dự án / Đồ án „Cải thiện cung ứng sức khoẻ cho phụ nữ...

Đồ án „Cải thiện cung ứng sức khoẻ cho phụ nữ chạy trốn đi tị nạn“

Đồ án này đề cập đến việc cung ứng sức khoẻ và nhu cầu của phụ nữ chạy trốn xin tị nạn một cách toàn diện, liên ngành và ngưỡng thấp. Trọng tâm của công việc là sức khoẻ tâm lý, sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục của phụ nữ trốn đi tị nạn.
Các nữ nhân viên thực hiện việc tư vấn di động với sự hỗ trợ của các nữ phiên dịch và các nhà môi giới văn hoá, chỉ dẫn về sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục và quyền lợi, trả lời các câu hỏi cá nhân của các phụ nữ trốn đi tị nạn, tiếp tục dẫn dắt họ trong hệ thống sức khoẻ. Như thế mới được phổ biến về quyền phụ nữ ở Đức, hệ thống sức khoẻ Đức und những mối liên lạc đặc thù và các cơ sở tư vấn cho cả cá nhân và nhóm.
Ở đây quý vị sẽ tìm thấy tờ rơi, ngoài ra có những thông tin bằng tiếng Ả Rập.