شما در اینجا هستید در باره ما / مدل ما

مدل ما

مرکز برنامه ریزی خانوداه برلین مراقبت های درمانی مؤثر برای همه ، صرف نظر از سن، منشا، جهت گیری مذهبی وضعیت، اختلال، هویت جنسی و جهت گیری جنسی. این حاوی خدمات پیشگیری کننده و ارتقاء دهنده سلامتی در کنار خدمات مراقبت پزشکی برای تقویت منابع فردی و حق تعیین جنسیت فراهم می کند .
بر اساس دسترسی کم استانه و نگرش آگاهانه به تنوع، تیمی از کارشناسان بین رشته ای از هر فرد با نگرانی های فردی آنها پشتیبانی می کند. مرکز برنامه ریزی خانواده یک سهم اجتماعی به اطلاعات و آموزش انجام میدهد و انگیزه های فنی را در زمینه برنامه ریزی خانواده، تمایلات جنسی و رفاقت شرط می گذارد.