شما در اینجا هستید صفحه اصلی / پیشنهادات ما / روان شناسی

روان شناسی

ما مشاوره روان شناسی یک گانه، زوج ها و خانواده در مورد همه موضوعات تمایل جنسی، مشارکت و سبک زندگی پیشکش می کنیم. هر فرد روش خود را برای مقابله با مسائل مختلف زندگی دارد. ما با این سازگار می شویم و از مشتریان در جستجوی راه های حل جدید پشتیبانی می کنیم.
در تیم متخصص روان شناسی روان شناسان و درمانگران با تجربه فعالیت میکنند، که کار آنها مبنی بر رویکرد های سیستمی درمانی، حساس فرهنگی، راه حل و منابع گرا است. به صورت اختیاری مشاوره توسط مشاور زن یا مرد و. در صورت درخواست، مشاوره زوج با مشاور همجنس یا جنس مخلوط امکان پذیر است.
ما به زبان های آلمانی، انگلیسی و اسپانیایی مشاوره می دهیم. برای افراد که مهارت کمی در زبان آلمانی دارند یا هیچ مهارت ندارند، مشاوره با مترجم ممکن است. پیشکش های بیشتر تیم متخصص روان شناسی مشاوره تخصصی و کار های آموزشی همچنین برای تیم ها و افراد در کار های آموزشی و روان شناسی به عنوان مثال در مورد تمایلات جنسی و بیماری روانی ارائه می شوند. همچنین ما در مورد موضوع خاص روانی پیشکش های گروهی به عنوان مثال کلاس پدر و مادر، "والدین قوی، فرزاندان قوی" ارائه می کنیم.