شما در اینجا هستید در باره ما / تخصص بین رشته ای

تخصص بین رشته ای

ما به شما در مورد تمام موضوعات مرتبط به سلامتی، تمایلات جنسی، پیشگیری از بارداری، ختم بارداری و رفاقت اطلاع و مشوره می دهیم. ما خاتمه جراحی یا دارویی بارداری را در این جا ممکن می سازیم.
کارمندان ما مشمول محرمانه بودن هستند. مشاوره در صورت خواست ناشناس است. برای برخی از خدمات مشاوره ( مشاوره فردی، مشاوره زوج یا مشاوره گروهی) و خدمات پزشکی ما یک هزینه مشارکت یا سهم گیری به هزینه بلند می کنیم.
ما در صورت لزوم توسط همکاری با دفتر کمک پزشکی پناهند گان و خدمت مترجمان اجتماعی (گمینده دولمچردینست) برلین یا اشاره به پیشکش های تکمیل کننده پشتیبانی می کنیم.
اطلاعات اولیه، مواد و خدمات اسانتر یا به زبان ساده تر ارائه می شوند.